Header_Head
ss1
ss1
ss1
ss1
ss1
Header

УСТАВ на НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.

(1) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия е доброволно, неправителствено, политически необвързано, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел. В него могат да членуват физически лица, учени, инженери, техници и други специалисти в областта на минното дело, геологията и металургията и юридически лица от страната и чужбина, свързани с тези дейности.

(2) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Наименованието е: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮ3 ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ, в съкращение (НТС по МДГМ), изписано на английски език - /SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF MINING, GEOLOGY AND METALLURGY/.

(3) НТС по МДГМ е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в полза на своите членове.

(4) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./НТС по МДГМ е юридическо лице със седалище: гр. София, и адрес на управление: гр. София, Община „Столична“, район "Средец", ул. "Г. С. Раковски" №108. НТС по МДГМ има собствен печат и лого.

(5) HTC по МДГМ като юридическо лице и сдружение с нестопанска цел е член на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) и може да бъде член и на други сродни организации в страната и чужбина.

(6) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./НТС по МДГМ осъществява своята дейност при спазване на законите на страната и настоящия Устав.

(7) Срокът на действие на НТС по МДГМ е неограничен.

Раздел II

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 2. Главна цел: Да обединява усилията на своите членове за повишаване на творческата и професионалната им реализация, издигане престижа на техния труд, защита на професионалните интереси и участието им във формиране на научно-техническата политика в минното дело, геологията и металургията, в развитието на контактите със сродни организации в страната и чужбина.

Чл. 3. Основни средства:

(1) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Да повишава знанията на своите членове и да създава условия за свободна творческо-професионална изява.

(2) /заличена, предх. ал. 3 с изм. - ОС от 10.05.2019 г./Да организира и участвува в провеждането на научно-технически конгреси, симпозиуми, конференции, кръгли маси, дискусии, срещи и други мероприятия по проблемите на науката, образованието и производството в областта на минното дело, геологията и металургията, за творчески контакти и обмен на мнения, информация и становища.

(3) / предх. ал. 4 - ОС от 10.05.2019 г./ Да популяризира и разпространява чрез научно-технически издания, както собствени, така и други, научно-техническите постижения и знания в областта на минното дело, геологията и металургията.

(4) /предх. ал. 5, изм.- ОС от 10.05.2019 г./ Да подпомага формирането и реализирането на научно-техническата, екологическата, икономическата, образователната и социалната политика на другите органи и организации, държавни институции, дружества и фирми, чрез проучване, разработване и решаване на конкретни задачи, обществена оценка, експертиза на проекти и програми и собствени алтернативни разработки.

(5) /предх. ал. 6 - ОС от 10.05.2019 г./ Да подготвя предложения при разработване на проектите за закони и други нормативни актове и документи, свързани с науката, образованието и производството в областта на минното дело, геологията и металургията.

(6) /предх. ал. 7 с изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Да съдейства за развитието и стимулирането на бъдещите млади специалисти от университетите и учениците в областта на минното дело, геологията и металургията.

(7) /предх. ал. 8 с изм. - ОС от 10.05.2019 г./ Да установява контакти и организира сътрудничеството с български и чуждестранни университети и организации, преследващи същите цели.

(8) /заличена- ОС от 10.05.2019 г./

Чл.4. Допълнителна стопанска дейност.

(1) За осъществяване на целите и задачите на Съюза, същият може да извършва допълнителна стопанска дейност, разрешена от законите в страната в следните направления:

1. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Издаване на сборници с научни доклади, справочници и други материали, библиографски справки, въз основа на проведените научно-технически прояви на НТС по МДГМ.

2. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Издаване на бюлетини, брошури, исторически, статистически, рекламни и други материали в помощ на учените и специа- листите от отраслите, свързани с прилагане на добри практики и иновации и с бъдещото развитие на минното дело, геологията и металургията.

3. Организиране и провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на специалистите от отраслите, образователни курсове и други.

4. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Извършване на научно-приложна, внедрителска и посредническа дейност в областта на минното дело, геологията и металургията.

Раздел III

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 5.

(1) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Членството в НТС по МДГМ се изгражда на доброволна основа. Членове на НТС по МДГМ могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Физическо лице - член може да бъде всеки пълнолетен гражданин с висше или средно- образование от страната и чужбина, с практическа, научно-техническа, преподавателска и изследователска дейност в областта на минното дело, геологията и металургията, работил и работещ в тази област, студенти от специализирани учебни заведения, както и други специалисти.

(3) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Приемането на физически лица за членове става въз основа на подадена писмена молба до ръководството на НТС по МДГМ или съответното НТ дружество (клуб) и платен членски внос.

(4) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Юридически лица, членове на НТС по МДГМ могат да бъдат български, чуждестранни и смесени дружества, които приемат и споделят целите и задачите на НТС по МДГМ. Юридическите лица подават молба с приложен документ, с който да се легитимират като такива, както и решение на компетентен орган на юридическото лице за членство в НТС по МДГМ. По подадената молба се произнася с решение Управителния съвет на НТС по МДГМ. Членството е валидно след изплащане на членски внос, размерът на който се определя от Управителния съвет на НТС по МДГМ.

Чл. 6. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Всяко физическо лице, член на НТС по МДГМ има право: (1) Да участва с право на глас при формирането на политиката и дейността на НТС по МДГМ. Да бъде избиран в ръководните му органи. (2) Да участвува в научно-техническите мероприятия на НТС по МДГМ и да получава научно-техническа информация. (3) /заличена, предх. ал. 4 – ОС от 10.05.2019 г./ Да участвува при формирането на колективи или индивидуално за изпълнение на сключени от НТС по МДГМ договори за решаване на различни проблеми на фирми, дружества, организации и други. (4) /заличена – ОС от 10.05.2019 г., предх. ал. 6 с изм.-ОС от 10.05.2019 г./ Да внася предложения до всички ръководни и помощни органи на НТС по МДГМ, отнасящи се до подобряване на дейността и реализиране на целите му. (5) /заличена, предх. ал. 7 с изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Да бъде командирован при финансова възможност, с решение на ръководството на НТС по МДГМ, за участие в научно-технически мероприятия в страната и чужбина за изнасяне на доклади за научно-техническите постижения в страната, по проблемите на минното дело, геологията и металургията. (6) /предх. ал. 8 с изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Да получава информация относно плановете и научно-техническите мероприятия, провеждани от НТС по МДГМ.

Чл. 7. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Всяко физическо лице, член на НТС по МДГМ, приема: (1) Да спазва Устава и решенията на органите на НТС по МДГМ. (2) Активно да съдейства за реализирането на целите на НТС по МДГМ. (3) Да плаща редовно членския си внос, годишният размер, на който се определя с решение на Управителния съвет.

Чл. 8. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Юридическите лица, колективни членове на НТС по МДГМ, имат право: (1) Да изпращат свои представители за участие в провежданите от НТС по МДГМ научно-технически мероприятия, да учaстват със свои упълномощени представители в Общото събрание на НТС по МДГМ. (2) Да получават консултации, мнения и експертизи от изтъкнати специалисти, членове на НТС по МДГМ, по интересуващите ги въпроси от областта на минното дело, геологията и металургията. (3) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Да получават научно-техническа информация, с която НТС по МДГМ разполага, по интересуващи ги въпроси.

Чл. 9. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Юридическите лица, колективни членове на НТС по МДГМ, приемат: (1) Да изпълняват поетите задължения, произтичащи от решенията на компетентните органи на Съюза и да оказват съдействие на Съюза за реализирането на неговите цели и задачи.

Чл.10. Членството в НТС по МДГМ се прекратява при: (1) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Доброволно напускане, с подаване на молба до Управителния съвет на НТС по МДГМ. (2) Не плащане на членски внос за една година. (3) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Неспазване на Устава и неизпълнение на възложените задължения, допускане на действия, противоречащи на целите и задачите на НТС по МДГМ. (4) /нова – ОС от 10.05.2019 г./ Изключването на юридическо лице става с решение на Управителния съвет на НТС по МДГМ. (5) /нова – ОС от 10.05.2019 г./ Прекратяване на юридическото лице.

Раздел IV

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 11. (1) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Организационната структура на НТС по МДГМ се състои от следните основни формирования: - Научно-техническо дружество (НТД ), клуб, - Интегрирано самостоятелно национално дружество (ИСНД), - Интегриран самостоятелен национален съюз (ИСНС).

Чл. 12. (1) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Научно-техническото дружество (НТД) и клубът се формират доброволно от най-малко 10 (десет) члена, на териториален или производствен принцип, по специалности или интереси. (2) /заличена-ОС от 10.05.2019 г., предх. ал. 3-ОС от 10.05.2019 г./ Дейността на НТД (клуба) се организира и провежда в съответствие с целите и задачите на НТС по МДГМ, съобразени с конкретните условия и интересите на неговите членове. (3) /предх. ал. 4, изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Ръководен орган на НТД /клуба/ е Общото събрание на дружеството, което: • Изслушва и приема годишния отчет на ръководството за дейността на дружеството и финансовото му състояние; • Избира ръководство на дружеството /клуба/; • Определя размера на годишния членски внос в дружеството /клуба/, но не по-малък от размера, определен от УС на НТС по МДГМ; • Приема нови членове; • Приема план за работа на НТД /клуба/; • Избира делегати за национални и регионални събрания на НТС по МДГМ.

Чл. 13. /заличен-ОС от 10.05.2019 г./

Чл. 14. Интегрирано самостоятелно, национално дружество /ИСНД/ и интегриран самостоя- телен национален съюз /ИСНС/ са сдружения по интереси на специалисти, чиято дейност се осъществява съобразно собствен Устав или правила.

Чл. 15. (1) ИСНД и ИСНС изграждат свои ръководни органи могат да се регистрират като юридически лица и да провеждат своята организационна и финансова дейност, съобразно собствени устави и в съответствие с Устава на НТС по МДГМ. (2) Индивидуалните членове на ИСНД и ИСНС са и индивидуални членове на НТС по МДГМ.

Чл. 16. (1) Органи на НТС по МДГМ са: - Общо събрание /ОСП/; - Управителен съвет /УС/; - Изпълнително бюро /ИБ/; - Контролен съвет /КС/.

Чл. 17. (1) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Общото събрание е върховен орган на НТС по МДГМ, в който са представени всички членове на НТС по МДГМ чрез делегати, упълномощени представители на НТД и интегрирани организации на НТС по МДГМ. Броят на делегатите, представляващи членовете в Общото събрание, се определя от Управителния съвет. (2) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Юридическите лица, колективни членове на НТС по МДГМ, участват със свои представители - физически лица, което се удостоверява с документ на органа, който ги е избрал. (3) Членовете на Управителния съвет и Контролния съвет участват в ОС по право.

Чл. 18. Общото събрание: 1. Изменя и допълва устава на НТС по МДГМ; 2. Приема вътрешни нормативни актове; 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на НТС по МДГМ и на Контролния съвет; 4. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Взема решения за преобразуване или прекратяване на НТС по МДГМ; 5. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Приема основните насоки или програма за дейността на НТС по МДГМ; 6. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Приема бюджета; 7. Обсъжда и приема решения по отчетите на Управителния съвет и на Контролния съвет; 8. /заличена, предх. т. 9 – ОС от 10.05.2019 г./ Приема решения за разпределяне на останалото имущество на НТС по МДГМ след пълно удовлетворяване на кредиторите при ликвидация; 9. /заличава-ОС от 10.05.2019 г./ 10. /заличава-ОС от 10.05.2019 г./

Чл. 19. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на НТС по МДГМ в населеното място, в което се намира седалището на Съюза. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на НТС по МДГМ по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл. 20. (1) Поканата трябва да съдържа дневния ред, мястото, датата, часа и условията на представителство за провеждане на редовно или извънредно Общо събрание, както и по чия инициатива се свиква. (2) Поканата се публикува в интернет страницата на НТС по МДГМ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира седалището на Съюза най-малко един месец, преди провеждане на Общото събрание. По решение на УС поканата може да се обнародва в “Държавен Вестник”.

Чл. 21. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се провежда, независимо от броя на присъстващите.

Чл. 22. (1) Всеки делегат на Общото събрание на НТС по МДГМ има право на един глас. (2) В Общото събрание не се допуска гласуване чрез преупълномощаване.

Чл. 23. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с явно или тайно гласуване. (2) Решенията по Чл. 18, т. 1, 4 и 6 се вземат с 2/3 мнозинство от присъствуващите, а по всички останали точки - с обикновено мнозинство от присъстващите членове. (3) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 1. него, неговият съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително; 2. юридическите лица, в които той е управител или може да се наложи или възпрепятства вземането на решения. (4) По въпроси, които не са били включени предварително в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения. (5) Решенията на Общото събрание могат да се обжалват по съдебен ред.

Чл. 24. (1) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Управителният съвет на НТС по МДГМ е в състав до 33 члена. (2) В Управителния съвет влизат редовни членове на НТС по МДГМ, избрани от Общото събрание. (3) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 4 /четири/ години.

Чл. 25. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Членовете на Управителния съвет носят отговорност за взетите решения по време на своя мандат в съответствие с действащото в Република България законодателство, Устава и нормативните актове на НТС по МДГМ.

Чл. 26. (1) Управителният съвет: 1. Избира измежду своя състав с явно гласуване председател, зам. председа- тели на УС,както и гл. секретар и Изпълнително бюро на НТС по МДГМ; 2. Изпълнява решенията на Общото събрание на НТС по МДГМ; 3. Управлява и се разпорежда със съюзното имущество и средства; 4. Взема решения за сключване на договори, заеми и споразумения с физически и юридически лица в страната или от чужбина; 5. Взема решения за членуване на НТС по МДГМ в други национални и междуна- родни организации и избира представители на Съюза в тях; 6. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Приема вътрешни нормативни актове -правилници, наредби, инструкции и др.; 7. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Приема и освобождава членове - юридически лица на НТС по МДГМ; 8. /нова – ОС от 10.05.2019 г./Определя размера на членския внос на физическите и юридическите лица-членове на НТС по МДГМ. 9. /предх. ал. 8-ОС от 10.05.2019 г./Взема решения за награждаване на членове на НТС по МДГМ със съюзни награди и представяне за федеративни награди; 10. /предх. ал. 9-ОС от 10.05.2019 г./ Определя ликвидатор при нужда. 11. /предх. ал. 10-ОС от 10.05.2019 г. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това. 12. /нова – ОС от 10.05.2019 г./Приема годишните финансовите отчети на НТС по МДГМ. (2) Управителният съвет може да съставя свои комисии, работни групи и други, в които влизат индивидуални членове на Съюза. (3) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Определя представители за делегати в Общото събрание на сродни организации.

Чл. 27. (1) Управителният съвет се свиква на заседание от председателя му най-малко два пъти в годината. (2) Председателят е длъжен да свика Управителния съвет на Извънредно заседание по искане на 1/3 от членовете му в седемдневен срок от постъпване на искането. В искането задължително се посочват причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. Ако в този срок Управителният съвет не бъде свикан от Председателя, същото може да извърши всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. (3) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя, а при негово отсъствие от заместник председателя или главния секретар. (4) За всяко заседание на УС се води протокол.

Чл. 28. (1) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас. (2) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Отсъстващ член на Управителния съвет може да се представлява по конкретно пълномощие от друго физическо лице или друг член на УС на НТС по МДГМ.

Чл. 29. (1) Управителният съвет взема решения с явно гласуване. (2) Решенията по Чл. 26, ал.1, т. 3, 4, 9 и 10 се вземат с мнозинство 2/3 от списъчния състав на Управителния съвет, а по всички останали точки - с обикновено мнозинство от присъстващите. (3) Управителният съвет може да вземе решение, гласуването по конкретен въпрос да бъде поименно, с мнозинство от присъстващите на заседанието. (4) /нова – ОС ОТ 10.05.2019 г./ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 30. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Контролният съвет на НТС по МДГМ се избира от Общото събрание и се състои от 3 члена. Той избира от своя състав председател.

Чл. 31. (1) Контролният съвет изпълнява следните функции: 1. Контролира спазването на Устава, нормативните разпоредби и вътрешно-организационните актове. 2. Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание от Управителния съвет и Изпълнителното бюро. (2) При констатирани нарушения, Контролният съвет уведомява Управителния съвет на НТС по МДГМ, прави предложения за вземане на решения по тях и контролира изпълнението им.

Чл. 32. (1) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Дейността на НТС по МДГМ между заседанията на УС на НТС по МДГМ се осъществява от Изпълнителното бюро. (2) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Изпълнителното бюро е в състав до 13 члена и се състои от: председател, зам. председатели, главен секретар и избрани представители от състава на Управителния съвет.

Чл. 33. (1) Изпълнителното бюро: 1. Организира изпълненията на решенията Управителния съвет. 2. Извършва проучвания и проверки по въпроси, внасяни за разглеждане от Управителния съвет и Общото събрание на НТС по МДГМ и взема решения в рамките на предоставените му права от Управителния съвет. 3. За всяко заседание на ИБ се води протокол.

Чл. 34. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от неговия състав. (2) Председателят: 1. Ръководи работата на УС и на ИБ на УС на НТС по МДГМ. 2. Отчита ежегодно дейността на ИБ пред Управителния съвет на НТС по МДГМ. 3. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Внася в Управителния съвет и Общото събрание, съвместно с главния секретар бюджета на НТС по МДГМ за утвърждаване. 4. Назначава и уволнява щатни и хоноровани сътрудници след решение на УС на Съюза.

Чл. 35. (1) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Заместник-председателят/ите/ на Управителния съвет се избира/т/ от Управителния съвет по предложение на Председателя. (2) Заместник-председателят/ите/ замества/т/ Председателя при негово отсъствие и изпълнява/т/ постоянни и временни функции, свързани с дейността на Съюза, възложени от УС или от Председателя.

Чл. 36. (1) Главният секретар се избира от Управителния съвет. (2) Главният секретар: 1. Организира работата за изпълнение решенията на Управителния съвет и на Изпълнителното бюро. 2. Ръководи административната работа в НТС по МДГМ. 3. Отговаря за изпълнението на бюджета на НТС по МДГМ, съвместно с Председателя. 4. Замества председателя и заместник председателите на Управителния съвет при тяхното отсъствие. 5. Изпълнява и други задачи, възложени му от Председателя на Управителния съвет.

Чл. 37. (1) НТС по МДГМ се представлява от Председателя на Управителния съвет, заместник-председателя/ите/ на Управителния съвет и главния секретар на Управителния съвет, заедно и поотделно.

Раздел V

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл. 38. (1) НТС по МДГМ е самостоятелно юридическо лице със свое обособено имущество. (2) За постигане на своите цели сдружението набира средства и имущество от: 1. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Членски внос от физическите и юридическите членове на НТС по МДГМ.. 2. Дарения и завещания от държавата и други български и чуждестранни физически и юридически лица; 3. Доходи от собствено имущество, като лихви, дивиденти и други, които не са резултат от търговска или стопанска дейност; 4. Приходи от допълнителна стопанска дейност; 5. Имуществени вноски на членовете, установени с решение на Общото събрание; 6. Средства от бюджета на ФНТС и отчисления от ползването на общофедеративна собственост; 7. Други източници със законосъобразен характер. (3) Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, което е направено с неприемливо за него условие или е в противоречие с неговата цел, разпоредбите на Устава, законите или морала. (4) Имуществото на сдружението може да се влага в недвижими имоти, банкови депозити, ценни книжа или по друг подходящ начин. Влагането на имуществото трябва да е с цел запазване и увеличаването му, както и с оглед финансиране на дейността на сдружението по осъществяване на неговите цели. (5) Като самостоятелно юридическо лице сдружението може със свое имущество да бъде учредител или да придобива право на участие в акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност, като приходите от това участие се използват за постигане на идеалната цел на сдружението формулирана в настоящия устав. (6) Сдружението не може да участва в дружества, като неограничено отговорен съдружник или да гарантира със свое имущество задължения на трети лица.

Чл.39. (1) Разпореждането с имущество се извършва от Управителния съвет в съответствие с целите и разпоредбите на Устава и Закона. (2) Сдружението води необходимата отчетност и счетоводна документация в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 40. (1) При прекратяване на членството си в сдружението, членовете нямат право на дял от имуществото му и не могат да имат никакви имуществени претенции, ако сдружението продължава своето съществуване и дейността си. (2) При прекратяване и ликвидация на сдружението, останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между членовете на сдружението, които са такива към момента на вземане на решението за прекратяване и ликвидация, по равно. (3) При прекратяване и ликвидация на сдружението, останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите, с решение на Общото събрание, може да бъде дарено на други юридически лица с нестопанска цел.

Чл. 41. Всички приходи на НТС по МДГМ, независимо от техния характер и източник служат за постигане на целите и задачите, съгласно Устава.

Раздел VI

ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

Чл. 42. (1) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ УС присъжда съюзни награди съгласно Правилник за съюзни награди на НТС по МДГМ на български и чуждестранни граждани с дългогодишна активна дейност, както и за значителни научно-технически постижения в развитието на минно-металургичните отрасли и геологията и принос в международното сътрудничество на НТС по МДГМ и предлага за награждаване с федеративни награди. (2) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./Управителният съвет на НТС по МДГМ взима решения за учредяване на нови награди. (3) /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ ОС присъжда званието "Почетен председател" пожизнено.

Раздел VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 43. (1) Преобразуването на НТС по МДГМ се извършва при условията и по реда на чл.12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. (2) Прекратяването на НТС по МДГМ се извършва при условията и по реда на чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 44. При прекратяване на НТС по МДГМ по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

Чл. 45. Относно редът за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 46. При ликвидация на НТС по МДГМ, разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва по решение на Общото събрание.

Чл. 47. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждение на ликвидатора се определят от Управителния съвет.

Раздел VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия е правоприемник на учредения през 1965 г. НТС по МДГМ.

Чл. 49. /изм. – ОС от 10.05.2019 г./ Този устав е приет от Националната конференция на НТС по МДГМ проведена на 28.03.1992 г., изменен и допълнен на Национални конференции, проведени на 16.11.1992г. и 15.05.1998г., и на Извънредното общо събрание, проведено на 14.04.2000г.; на ОС, проведено през декември 2001 г.; на ОС на НТС по МДГМ, проведено на 19 април 2011 г.; на ОС на НТС по МДГМ проведено на 20 март 2015 г. и на ОС на НТС по МДГМ, проведено на 10 май 2019 г.