Header_Head
ss1
ss1
ss1
ss1
ss1
Header

ИСТОРИЯ

Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ) е основан през м. юни 1965 г.

През последните десет години Съюзът е организирал около 120 научно-технически мероприятия, от които 1 Световен минен конгрес, 32 Научно-технически конференции с чуждестранно участие, 12 научни сесии, 45 семинара, 11 симпозиума и др., на които са изнесени над 2000 доклада и информации. В тях са взели участие над 15 000 учени и специалисти от около 120 страни, от които над 2500 от чужбина. Най-значителното от тях е проведения под патронажа на президента на Република България през м. септември 1994 г. в гр. София 16 Световен минен конгрес с мото “Минната промишленост на прага на XXI-ия век”.

През 1996 г. Съюзът организира и проведе Балканската конференция по металургия на тема “Развитие на металургията на Балканите към началото на XXI-ия век” и VII-то заседание на Международното бюро по минна топлофизика с НТ конференция, а през 1997 г. са проведени конференции с международно участие по минна топлофизика и маркшайдерство. През 1998 г. най-значимите НТ прояви са конференциите по открит добив на полезни изкопаеми и охрана на труда в минните отрасли. От проведените през 1999 г. научно-технически мероприятия най-значими са VI-та национална маркшайдерска конференция, НТК с международно участие “Ефективно използуване на енергията в металургията” и др. От проведените през 2000-та, 2001-ва и 2002-ра години научно-технически мероприятия се открояват: Научната конференция “Българската геология пред прага на XXI-ви век”; III-та национална геофизична конференция;Международна научно-техническа конференция “Минералното разнообразие”; Юбилейната конференция, посветена на 50 години от откриването на първото нефтено находище край с. Тюленово; НТК “Съвременното управление на минното производство, геологията и опазването на околната среда”; МНТК “Отпадъци от и за металургията”; МНТК “Минералните ресурси и човекът”; Третият международен конгрес на Балканската геофизична асоциация; Научната сесия “Съвременни проблеми на българската геология” и др.