Header_Head
ss1
ss1
ss1
ss1
ss1
Header

ЗА НАС

НТС по МДГМ е доброволно, неправителствено, политически необвързано, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел. В Съюза членуват над 1500 научни работници, инженери, техници и други специалисти в областта на минното дело, геологията и металургията и юридически лица от страната и чужбина, свързани с тази дейност. Съюзът е сдружение в частна полза и осъществява дейността си в полза на своите членове. НТС по МДГМ е редовен член на Федерацията на научно-техническите съюзи в България и от 2003 г. започна подмяната на членските карти с нови - общофедеративни съюзни.

Към Съюза функционират 14 регионални организации, 34 научно-технически дружества и клубове и 6 интегрирани звена.

Колективните членове на Съюза понастоящем са 25.

Ръководни органи на Съюза са: Общото събрание, Управителният и Контролният съвет. Последните се избират от Общото събрание с четири годишен мандат.

НТС по МДГМ взаимодействува активно по проблеми на отраслите с Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска минно-геоложка камара, Българска асоциация на металургичната индустрия, БАН, МГУ "Св. Иван Рилски", ХТМУ, СУБ и др. организации и фирми.

Съюзът е съучредител на издателство “Земя 93” и е съиздател на сп. “Минно дело и геология”.

В Секретариата на Съюза се акумулира полезна информация от национални и международни издания и прояви в отрасловите направления.

Продължават да постъпват наши и чуждестранни научно-технически издания и литература (сп. “Минно дело и геология”, “Геология и минерални ресурси”, вестник “Наука и общество”, вестник “Рудничар” сп. “Mining Journal”, “Mining magazine”, руски списания: “Горный журнал”, “Цветные металлы”, “Черные металлы”, “Обогащение руд”, “Материалы для электронной промышлености”, “Уголь”, “Горный вестник”, “Aluminium”, “МРТ”, “Маркшайдерия и недропользование”, “Информационный бюллетень академии горных наук”, сп. “Металургия” и др.). Чрез своите национални и регионални структури Съюзът е отворен за сътрудничество с международни и национални органи и организации по проблемите на геологията, минното дело и металургията.